តារាសមែ្ដង Angel Liu Yuxin បានចូលរួមក្នុងកម្មវីធីតុបតែងខ្លួន

Posted on
  • Saturday, March 17, 2012
  • by
  • angco.co
  • in
  • Labels: ,

  • ថៃ្ងទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ តារាសមែ្ដង  Angel Liu Yuxin បានចូលរួមក្នុងកម្មវីធីតុបតែងខ្លួនដើម្បីភាពស្រស់ស្អាត ដែលបានរៀបចំដោយ ifeng.com។ រ៉ូបរបស់តារានេះមានកជ្រៅ ដែលបានធើ្វឲ្យដើមទ្រូងរបស់តារានេះបានអួតបង្ហាញ នៅកណ្ដាលមុខទស្សនិកជន។ ទោះបីជាកញ្ញាបានទទួលការទាក់ទាញក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយ ក៏កញ្ញាបានទទួលនូវការរិះគន់ជាច្រើនពីសាធារណៈជន។ ថ្មីនេះកញ្ញាបានធើ្វការឆើ្លយតបថា រ៉ូបរបស់នាងមានរាងចង្អៀតបន្ដិតព្រោះនាងមិនបានធ្វើការឡមើលមុនចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ៕    0 comments:

    Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.