សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ឆើតសម្រាប់មនុស្សប្រុស

Posted on
 • Saturday, March 3, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:
 • ជាធម្មតាការស្លៀក​ សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ឆើតវា ជាការលំបាកមួយដែល មនុស្សប្រុសគ្រប់រូប
  គិតថាវាមិនសមជាពិសេស ការស្លៀកខោដែលើមានពណ៌ឆើត។ តែពេលនេះយើងខ្ញុំចង់
  អោយលោកអ្នកក្រលេក មកមើល Style ដែលសាកសមជាមួយ ខោជើងវែងដែលមានពណ៌
  ឆើតវិញទៅមើលថាវាស្អាតយ៉ាងណា។

  ដោយ៖ វឌ្ឍនា
  ប្រភពពី៖ Kenh14  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.