ការបង្ហាញម៉ូដ Autumn/Winter Versace 2012

Posted on
 • Friday, March 2, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:
 • កាលពីចុងខែកុម្ភះ  កន្លងមកនេះ Versace បានរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញ  ម៉ូដប្រចាំឆ្នាំ២០១២ ដែល
  បានដាក់បង្ហាញអំពី សម្លៀកបំពាក់ជាច្រើន  ម៉ូដសម្រាប់ សរទរដូវនិង  រដូវរងារខាងមុខនេះ៖  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.