ឡានលឿនបំផុតដំដាប់ពភពលោក Limosine Audi R8

Posted on
 • Friday, January 20, 2012
 • by
 • angco.co
 • in
 • Labels:
 • ការផលិតឡានម៉ាក Rudi R8 V10 ជាគំរោងថ្មីបំផុតរបស់ limousine Limo Broker ដែលរំពឹងថានឹងមានល្បឿនរហូតដល់ ៣១៧គីឡូម៉ែតក្នុងមួយម៉ោង ហើយកំលាំងល្បឿនស្ទុះពី០-១០០គីឡូម៉ែតក្នុងមួយម៉ោង នៅក្នុងរយៈពេល៣.៩វិនាទី។


  The devotees of the luxury limousine was not fully pleased by the information carrier Minaro Castagna (Italy) will be releasing a stretched version of the Fiat 500, a car the other firms is that many continue to Limo Broker People have overwhelmed.
  Recently, the company announced the project "level" for the Audi R8 V10 version lasts. Accordingly, summer 2012 will be the time the car was officially introduced to the market. Specific length of the Audi R8 V10 limousine has not been announced, but it would be an adequate vehicle for 8 people, leather seats and flip-wing type doors open.
  Regarding power, the car is equipped with 5.2 liter V10 engine, for a capacity of 525 hp, maximum torque is 530 Nm. According to initial calculations of Limo Broker, the R8 is the last for an impressive acceleration of 3.9 seconds from 0-100 km / h and a maximum speed of 317 km / h. With these parameters, the Audi R8 V10 will be the last of the world's fastest limousine.

  Video introduction of the Audi R8 V10 limousine.  0 comments:

  Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.