ប្រលងបង្ហាញម៉ូត ដើមទ្រូង នៅ Anhui

Posted on
  • Thursday, March 1, 2012
  • by
  • angco.co
  • in
  • Labels: ,

  • តាមប្រភពព័ត៌មានចិន ការប្រលងបង្ហាញម៉ូត ដើមទ្រូងបានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទី២ នៅខេត្ត Anhui។ អ្នករៀបចំ កម្មវិធីនេះ បាននិយាយថាព្រឺត្តិការណ៍នេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បី ជំរុញអោយនារី ថែរក្សាសុខភាពដើមទ្រូង និង មានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯង។    0 comments:

    Please add comment to express your opinion, and share it on Twitter or Facebook. Thank you in advance.